ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់របស់ភក្តី អាចរួមចំណែកដល់ការប្រកបការងារកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារក៏ដូចជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារ។ លើសពីនេះ កញ្ញាអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់ជនមានពិការភាពភ្នែកផ្សេងៗទៀតដោយបំផុសគំនិតពួកគេអោយស្វែងរកឱកាសការងារកសិកម្មព្រមទាំងបំបាត់ការរើសអើង ជនមានពិការភាពនៅក្នុងសង្គម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និង អនុវត្តដោយ សហគ្រាសសង្គម អ៊ែដ្យាយល៍ (Agile Development Group) សហការជាមួយ អង្គការ អេដ អេ អាកស្យុង (AEA) តាមរយៈជំនួយឧបត្តម្ភពី សហភាពអឺរ៉ុប ក្រោមគម្រោង «សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងគាំទ្រសំឡេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)» ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទជាប្រភពចំណូលចម្បង។ គម្រោងមួយនេះត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានពិការភាពក្នុងការកសាងអាជីវកម្មពីដំណាក់កាលដំបូង និង/ឬអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រិនស្ត្រីដែលមានពិការភាពដែលនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជាគំនិតអាជីវកម្មនៅឡើយ។

——————————————————-

By harnessing her skill in chicken raising, Pheakdey can contribute to sustainable farming practices, enhance food security and generate income for themselves and their families. Additionally, she can serve as role models for other visually impaired individuals, inspiring them to pursue agricultural opportunities and break societal barriers.

This activity is initiated and co-implemented by Agile Development Group and Aide et Action (AEA) co-funded by the European Union in Cambodia under the project of “The Consortium for Sustainable Alternatives and Voice for Equitable Development (CO-SAVED)” in the purpose of improving the socio-economic development of Cambodians living in coastal communities who rely on fishing as their primary source of income. This program is implemented from January to July 2023 to help womenentrepreneurs with disabilities (WEDs) to build businesses from the ground up and/or businesses owned by WEDs that are still in their idea stage.

អានបន្ថែម (Read More) : Ms. SIN Topheakdey – Kampot Coastal Role Model