មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Employment for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Employment for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា ជនមានពិការភាព តំណាងរដ្ឋាភិបាល និយោជក...
មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Technical and Vocational Education and Training for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Technical and Vocational Education and Training for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា ជនមានពិការភាព តំណាងរដ្ឋាភិបាល និយោជក...