មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Employment for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Employment for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា ជនមានពិការភាព តំណាងរដ្ឋាភិបាល និយោជក...
មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Technical and Vocational Education and Training for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍ណែនាំស្តីពីការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ជនមានពិការភាព (Guide on Inclusive Technical and Vocational Education and Training for People with Disabilities)

មគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា ជនមានពិការភាព តំណាងរដ្ឋាភិបាល និយោជក...
ពិការភាពរបស់កូនស្រីខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់គ្មានព្រំដែន (My Daughter’s Disability Taught Me The Meaning of Unconditional Love)

ពិការភាពរបស់កូនស្រីខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់គ្មានព្រំដែន (My Daughter’s Disability Taught Me The Meaning of Unconditional Love)

តាមរយៈពិការភាពរបស់កូនស្រី បានបង្រៀន អ្នកស្រី ខៀវ គីមសន ពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់ដែលគ្មានព្រំដែន និងសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះតូចៗនានា។ វាក៏បានបង្ហាញអ្នកស្រីអោយឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលជនមានពិការភាពជួបប្រទះ និងបំផុសគំនិតអ្នកស្រីអោយតស៊ូមតិសម្រាប់ភាពជាសហគ្រិនដើម្បីបង្កើនបរិយាបន្ន...
អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ : ស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ (Age is Just a Number : Women with Disabilities on Her Way To Entrepreneurship at 67 years old)

អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ : ស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ (Age is Just a Number : Women with Disabilities on Her Way To Entrepreneurship at 67 years old)

អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ អ្នកស្រី ដួង លី កំពុងតែឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ ព្រមទាំងកំពុងបំបែកឧបសគ្គ និងបង្ហាញអោយយើងឃើញថាវាមិនយឺតពេលក្នុងការបន្តក្តីស្រមៃរបស់គាត់ឡើយ។ ទោះបីជាខ្លួនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក៏ដោយ ស្ត្រីដែលមានភាពអត់ធ្មត់រូបនេះកំពុងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ជីវិត...
ស្ត្រីមានពិការភាពភ្នែកប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម (Women with Visual Impairment Dream of Utilizing Chicken Raising Skills To Improve Agriculture)

ស្ត្រីមានពិការភាពភ្នែកប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម (Women with Visual Impairment Dream of Utilizing Chicken Raising Skills To Improve Agriculture)

ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់របស់ភក្តី អាចរួមចំណែកដល់ការប្រកបការងារកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារក៏ដូចជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារ។ លើសពីនេះ...