ភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារជំរុញអោយស្ត្រីមានពិការភាព ងាកមករកភាពជាសហគ្រិន (Struggling in Acquiring a Job, Women with Disabilities Turn To Entrepreneurship)

ភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារជំរុញអោយស្ត្រីមានពិការភាព ងាកមករកភាពជាសហគ្រិន (Struggling in Acquiring a Job, Women with Disabilities Turn To Entrepreneurship)

ការប្រឈមក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារ បានធ្វើអោយផល្លាចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីសហគ្រិនភាពដែលជាជម្រើសដ៏សក្កិសមមួយសម្រាប់ខ្លួន។ តាមរយៈការបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធី «វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីមានពិការភាពប៉ែកជាយសមុទ្រ»...
“Women with disabilities in a leadership : Achieving an equal future in a COVID-19 world”

International Day of People with Disabilities 2020

“… we need more of this inclusion because it gives us energy, hope, and all benefits to living as human beings.” – Chantlai, 25 year old woman with a disability, Srei Snom, Cambodia.  International Day of People with Disabilities (IDPD)  aims to raise...